میزان رضایت از شرایط محیطی پذیرش

میزان رضایت از برخورد و پاسخگویی پرسنل شرکت

رضایت از بررسی و توجه به ایرادات توسط کارشناسان شرکت

میزان رضایت از کیفیت خدمات

میزان رضایت از مدت زمان انجام خدمات

آیا هزینه ای بابت خدمات پرداخت کرده‌اید؟میزان رضایت از هزینه پرداختی